• Thứ bảy, 11/07/2020
Ai mới là kẻ mạnh nhất trong Pokemon GO ở thời điểm hiện tại?

Ai mới là kẻ mạnh nhất trong Pokemon GO ở thời điểm hiện tại?

Tiêu chí đánh giá sự mạnh hay yếu ở Pokemon Go và Pokemon truyền thống là khác nhau, phải xét trên nhiều tiêu chí khác nhau thì mới có thể trả lời được.